Keramički ili oksidni magneti, spadaju u magnetno tvrde materijale. Barijum ferit (Ba0.6Fe203), spada u keramićke magnete.

Keramički magneti imaju veliku koercitivnu silu koja omogućava višepolno magnetisanje, što im daje veliku prednost u odnosu na druge tipove magneta.

Keramički magneti se proizvode klasičnom tehnologijom izrade keramike. Presovanjem se dobija određen oblik magneta, koji se zatim sinteruje na oko 1250°C. Pri sinterovanju dimenzije se smanjuju za oko 15%.

Magnetisanje keramičkih magneta izvodi se na dva načina: elektromagnetima i impulsnim generatorima. Prvi način se koristi za jednostavna pravolinijska magnetisanja, dok se drugi način koristi za višepolna magnetisanja, kao i za složenu konfiguraciju polova. Za polje zasićenja magneta na bazi barijum ferita, uzima se da je Hs=5HcB odnosno polje jačine oko 106A/m.

Ako se obeležavanje polova vrši bojom, južni pol S se označava žutom bojom. Keramički magneti se mogu razmagnetisati naizmeničnim magnetnim poljem ili zagrevanjem iznad Kirijeve temperature (450°C).

Primena keramičkih magneta je vrlo široka. Koriste se u: elektro industriji, mašinskoj industriji, auto industriji, medicini, proizvodnji nameštaja, izradi reklamnih proizvoda…

keramicki_magnet_mm